Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Naturae tutela 2/2021

Článok zo sekcie Literatúra

obrázok Pavol Eliáš st.:
Zmeny synantropnej flóry a vegetácie v obci Čremošné v juhozápadnej časti Veľkej
Fatry .........................................................125

Zuzana Homolová:
Nová lokalita rojovníka močiarneho v Látanej doline .....................................................143

Blanka Lehotská:
Zimovanie salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra) v podzemných priestoroch
v južnej a centrálnej časti Malých Karpát ........................................................................149

Blanka Lehotská – Barbora Stančeková:
Štôlne Vajarská – významné zimoviská druhu Rhinolophus hipposideros v Malých
Karpatoch ...............................................................161

Martin Vecko:
Vybrané skupiny hmyzu (Ensifera, Caelifera, Heteroptera, Coleoptera, Hymenoptra, Lepidoptera) na travertínoch západnej časti Liptova ............................................................171

Tomáš Čeklovský – Dušan Jančovič – Peter Holúbek:
Osteologické nálezy medveďa hnedého (Ursus arctos, Linnaeus, 1758) z jaskyne Klenová (Nízke Tatry) ................................................................187

Oto Majzlan:
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 16. ............................................................205Šéfredaktor | 19.4.2024 05:01 | 0 komentárov | 186x


Dátum: 25.6.2024 01:32:53
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/14789