Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Čo je to CITES ?

Článok zo sekcie Všeobecne

obrázokDOHOVOR O MEDZINÁRODNOM OBCHODE S OHROZENÝMI DRUHMI VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN Podpísané vo Washingtone, D. C., 3. marca 1973


ZMLUVNÉ ŠTÁTY,

uznávajúc, že voľne žijúce živočíchy a plané rastliny sú v svojich prekrásnych a mnohotvárnych formách nenahraditeľnou súčasťou prírodných systémov krajiny, ktoré musia byť chránené pre súčasnú generáciu aj pre budúce generácie;

uvedomujúc si stále rastúce hodnoty voľne žijúcich živočíchov a planých rastlín z estetického, vedeckého, kultúrneho, rekreačného a ekonomického hľadiska;

uznávajúc, že národy a štáty sú a majú byť najlepšími ochrancami svojej vlastnej fauny a flóry;

uznávajúc ďalej, že pre záchranu určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a planých rastlín pred ich nadmernou exploatáciou medzinárodným obchodom je nevyhnutná medzinárodná spolupráca;

súc presvedčené, že je potrebné prijať primerané opatrenia na tento cieľ,

rozhodli sa uzavrieť nasledujúci Dohovor:

ČLÁNOK I

Definície

Podľa tohto Dohovoru, pokiaľ text nestanovuje inak:

a) "druh" znamená ktorýkoľvek druh, poddruh, alebo geograficky oddelenú populáciu;

b) "exemplár" znamená:

(i) akéhokoľvek živočícha alebo rastlinu, či už živého alebo mŕtveho,

(ii) v prípade živočíchov tiež: pri druhoch zaradených v prílohe I a II každú ich ľahko rozpoznateľnú časť alebo výrobok z nich; a pri druhoch zaradených do prílohy III ľahko rozpoznateľnú časť alebo výrobok z nich, pokiaľ sú tieto menovite uvedené v prílohe III v spojitosti s týmito druhmi, a

(iii) v prípade rastlín tiež: pri druhoch zaradených do prílohy I každú ich ľahko rozpoznateľnú časť alebo výrobok z nich; a pri druhoch zaradených do prílohy II a III ľahko rozpoznateľnú časť alebo výrobok z nich, pokiaľ sú tieto menovite uvedené v prílohe II a III v spojitosti s týmito druhmi;

c) "obchod" znamená vývoz, reexport, dovoz a introdukciu z mora;
d) "reexport" znamená vývoz takého exemplára, ktorý bol predtým dovezený;
e) "introdukcia z mora" znamená dovoz exemplárov akéhokoľvek druhu, ktoré boli ulovené v morských vodách, ktoré nie sú pod právnou zvrchovanosťou žiadneho štátu;
f) "vedecký orgán" znamená národný vedecký orgán určený podľa článku IX;
g) "výkonný orgán" znamená národný administratívny orgán určený podľa článku IX;
h) "strana" znamená štát, pre ktorý tento Dohovor vstúpil v platnosť.


ČLÁNOK II

Základné ustanovenia

l. Príloha I zahŕňa všetky druhy ohrozené vyhubením, ktoré sú alebo môžu byť obchodom nepriaznivo ovplyvňované. Obchod s exemplármi týchto druhov musí byť predmetom mimoriadne prísnych opatrení, aby naďalej neohrozoval ich prežitie a možno ho povoľovať len za výnimočných okolností.

2. Príloha II obsahuje:

a) všetky druhy, ktoré, aj keď nie sú bezprostredne ohrozené vyhubením, by sa nimi mohli stať, keby obchod s exemplármi týchto druhov nebol podriadený prísnym opatreniam zabraňujúcim takému ich využívaniu, ktoré je nezlučiteľné s ich prežitím; a

b) ďalšie druhy, ktoré musia byť predmetom určitých opatrení, aby sa obchod s exemplármi niektorých druhov uvedených pod písmenom a) bodu 2 tohto článku, mohol účinne kontrolovať.

3. Príloha III zahŕňa druhy, o ktorých ktorákoľvek strana vyhlási, že v medziach jej právnej zvrchovanosti sú predmetom opatrení, majúcich preventívne zabrániť ich exploatácii alebo ju obmedziť, a ktoré vyžadujú spoluprácu iných strán pri kontrole obchodu.

4. Strany povolia obchod s exemplármi druhov uvedených v prílohe I, II a III iba vtedy, ak to bude v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru.

ČLÁNOK IIIŠefredaktor | 10.7.2007 13:05 | 2 komentáre | 8543x


Dátum: 4.12.2023 10:56:29
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/3