Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Teraristi pozor, zmena adresy na zasielanie zmien údajov v druhových kartách v platnosti už od 1.1.

Článok zo sekcie Na Slovensku

obrázok2021 Ministerstvo životného prostredia SR informuje o zmenách údajov v druhových kartách a to od 1.1.2021 v súlade so zákonom č. 15/2005 Z. z.

Od uvedeného dátumu sa zmeny údajov v druhových kartách budú zasielať:

- elektronicky na adresu: druhovakarta@sopsr.sk,
- poštou na adresu: Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán, Karloveská 3263/63, 841 04 Bratislava.

V súlade s § 29c ods. 3 a 4 zákona č. 15/2005 Z. z. má držiteľ exemplárov druhov uvedených v prílohách A a B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (nariadenie Rady) povinnosť oznamovať písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte od 1.1.2019 do 31.12.2020 ministerstvu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní (zmeny údajov v druhovej karte pre druhy uvedené v prílohe A nariadenia Rady), resp. 14 dní (zmeny údajov v druhovej karte pre druhy uvedené v prílohe B nariadenia Rady) odo dňa zápisu zmeny.

Odo dňa 1.1.2021 nadobudne účinnosť § 11 ods. 2, 2. veta zákona č. 15/2005 Z. z., podľa ktorej držiteľ exemplárov druhov uvedených v prílohách A a B nariadenia Rady oznamuje zmeny údajov v druhových kartách vo vyššie uvedených lehotách vedeckému orgánu.

Mgr. Ľubica Bachárová
odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi | sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

il.foto: (šč), VIVARISTA.skŠéfredaktor | 2.12.2020 22:55 | 0 komentárov | 1424x


Dátum: 31.3.2023 10:50:23
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/11670