Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Na Poiplí zahniezdil rekordný počet párov vzácnej brehule hnedej

Článok zo sekcie Aktuality

obrázok Brehuľa hnedá (Riparia riparia) patrí medzi lastovičkovité vtáky, je kritériovým druhom Chráneného vtáčieho územia Poiplie (ďalej CHVÚ) pre ktorého ochranu bolo územie zaradené do sústavy chránených území Natura2000 a cieľovým druhom aktuálne prebiehajúceho projektu LIFE Obnova mokradí a ochrana vtákov v Chránených vtáčích územiach Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku, ktorý realizuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.

V súčasnosti hniezdi brehuľa hnedá v CHVÚ Poiplie najmä v kolmých hlinitých či piesčitých brehoch štrkovísk a pieskovní, ktoré vznikli ľudskou činnosťou pri ťažbe nerastných surovín. Hniezdenie v brehoch Ipľa je vzácne.

„Populácia druhu sa v CHVÚ Poiplie nachádza v nepriaznivom stave ochrany. Kým ešte v rokoch 1989 – 2010 dosahovala početnosť 40 – 400 párov, odhad v neskoršom období sa pohyboval na úrovni 2 – 190 párov, pričom stavy medzi rokmi silne kolísali,“ vysvetľuje Dušan Kerestúr zo SOS/BirdLife Slovensko a dopĺňa: „Pre udržanie priaznivého stavu, prípadne nárast hniezdnej populácie brehule sú nevyhnutné manažmentové opatrenia, ktoré spočívajú v údržbe existujúcich a vytváraní nových hniezdnych príležitostí. Po ukončení ťažby na štrkoviskách a v pieskovňach postupom času brehy a steny erodujú, zarastajú náletovou vegetáciou, čím brehule strácajú hniezdne možnosti.“

Konkrétnu pomoc SOS/BirdLife Slovensko popisuje Marian Mojžiš: „Na dvoch lokalitách pri obci Kováčovce v okrese Veľký Krtíš sme v dňoch 26. a 27. 2. 2020 pomocou bagra obnovili dve kolmé steny, čím sa vytvorili hniezdne príležitosti pre brehule o celkovej dĺžke 70 metrov. Obe lokality sú situované v blízkosti toku Ipľa a na jednej z nich hniezdil druh už v minulosti.“

Výsledok hodnotí Dušan Kerestúr zo SOS/BirdLife Slovensko: „Dňa 9. 6. 2020 sme na oboch lokalitách napočítali minimálne 490 hniezdnych nôr.“ Početnosť druhu tak v celom CHVÚ Poiplie vrátane dvoch menších kolónií v okrese Lučenec dosiahla v roku 2020 rekordný počet, približne 550 párov. „Okrem brehule sú takto upravené steny vhodné aj pre hniezdenie včelárika zlatého (Merops apiaster) či rybárika riečneho (Alcedo atthis), ďalších kritériových druhov CHVÚ Poiplie, ktoré na hniezdenie využívajú rovnaké prostredie,“ uzatvára Marian Mojžiš.

Zdroj: SOS/BirdLife Slovensko
il.foto: en.wikipedia.orgŠéfredaktor | 21.6.2020 19:49 | 0 komentárov | 161x


Dátum: 9.7.2020 03:24:16
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/11348