Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Ako je to so zaradením druhov rodu Pandinus do CITESu

Článok zo sekcie Na Slovensku

obrázokJedna otázka pre... * V poslednom období sa na náš slovenský trh dostal cez obchodníkov a priekupníkov nový zástupca rodu Pandinus - Pandinus viatoris, ktorý je s iným druhom, Pandinus cavimanus, pomerne často chovaný. Časť chovateľov je presvedčená, že rovnako ako v minulosti chovaný Pandinus imperator sú aj tieto druhy v CITESe. Potrebuje na ich chov chovateľ povolenie?

Odpovedá: Mgr. Martina Blatnická, riaditeľka odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Výkonného orgánu CITES na Slovensku.

- Zaradenie druhov v prílohách dohovoru CITES a nariadenia Rady (ES) č. 338/97 je takéto:

Pandinus dictator – II/B
Pandinus gambiensis – II/B
Pandinus imperator – II/B
Pandinus roeseli – II/B

Pre držiteľov uvedených druhov, ktoré sú zaradené v prílohe II/B platia určité povinnosti, uvedené v zákone č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 15/2005 Z. z.“).

Druhy Pandinus viatoris a Pandinus cavimanus – nie sú v prílohách CITES, preto sa na držiteľov týchto druhov povinnosti podľa zákona č. 15/2005 Z. z. nevzťahujú.

V súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 15/2005 Z. z. držiteľ živých exemplárov bezstavovcov, rýb a obojživelníkov vedie evidenciu v knihe chovu a držby exemplára živočícha. Okresný úrad overí a potvrdí správnosť evidencie a pravdivosť údajov v nej pečiatkou úradu, podpisom zodpovedného pracovníka a uvedie dátum potvrdenia.

Kniha chovu a držby exemplára nemá predpísanú formu, avšak držiteľ podľa § 11 ods. 7 zákona č. 15/2005 Z. z. zapisuje do knihy chovu a držby tieto údaje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára fyzická osoba, alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára právnická osoba,
b) novonadobudnuté exempláre živočíchov v deň ich nadobudnutia,
c) každú zmenu v stave exemplárov živočíchov v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva exemplárov živočíchov, ktorých sa zmena týka,
d) vyradenie exemplárov v deň ich vyradenia z držby s uvedením dátumu, dôvodu, hmotnosti alebo množstva vyradených exemplárov, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa exemplára,
e) dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov živočíchov v deň úhynu, straty, úniku alebo odcudzenia,
f) údaj o pôvode exemplára živočícha uvedený v § 12 ods. 1, ak je známy,
g) iný údaj o chove.

Podnikateľ, ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v knihe chovu ním označenej v záhlaví slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu exemplárov živočíchov určených na iné účely v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 15/2005 Z. z.


Pandinus imperator
Foto: © Štefan Čambal, VIVARISTA.sk

Podľa § 12a ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z. je držiteľ živého exemplára vyššie uvedených druhov, povinný orgánu štátnej správy preukázať spôsob nadobudnutia exemplára písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia, ktoré obsahuje najmä

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania držiteľa exemplára a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol a jej podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania právnickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol, a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
c) vedecké meno druhu exemplára, počet exemplárov a poradové číslo v druhovej karte, ak sa vedie evidencia na druhovej karte,
d) vedecké meno druhu exemplára a počet exemplárov alebo hmotnosť exemplárov, ak sa vedie evidencia v knihe chovu,
e) dátum nadobudnutia exemplára,
f) spôsob nadobudnutia exemplára,
g) číslo a dátum vydania dovozného povolenia alebo iného dokladu vydaného štátnym orgánom členského štátu Európskej únie, ak taký doklad bol vydaný,
h) spôsob a číslo označenia exemplára, ak je označený,
i) pri vlastnom odchove poradové číslo otca a poradové číslo matky v druhovej karte alebo číslo chovnej skupiny, ak sa vedie evidencia na druhovej karte, a ich označenie, ak sú označené,
j) pri odchove exemplára v členskom štáte Európskej únie údaje o rodičoch, ak sú známe,
k) pri nadobudnutí z iného členského štátu Európskej únie názov členského štátu.

Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia nemá predpísanú formu, avšak na stránke môžete nájsť vzor takéhoto vyhlásenia: http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/vzor-pisomneho-vyhlasenia-sposobe-nadobudnutia_zivy-zivocich.pdf

Písomným vyhlásením môže byť aj kúpno-predajná zmluva, darovacia alebo iná zmluva, avšak musí obsahovať údaje uvedené v § 12a ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z.

V súlade s § 12a ods. 2 zákona č. 15/2005 Z. z. pri každej zmene držiteľa živého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj písomné vyhlásenie podľa odseku 1 a uchovať si jeho kópiu po dobu desiatich rokov.


Pandinus viatoris
Foto: © Štefan Čambal, VIVARISTA.sk

Držiteľ exemplára a fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 3 písm. b) sú podľa § 12a ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. oprávnení vyžadovať vzájomné preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti.

Vyššie uvedené druhy nemusia byť nezameniteľne označené v súlade so zákonom č. 15/2005 Z. z. a príslušnými nariadeniami EÚ.

V prípade druhov zaradených do prílohy B platí čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97, v zmysle ktorého zákazy uvedené v čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (zakazuje sa kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj, držba na predaj, ponuka na predaj alebo preprava na účely predaja) budú tiež platiť pre exempláre druhov uvedené v prílohe B s výnimkou toho, kde môže byť preukázané k spokojnosti príslušného orgánu daného členského štátu, že tieto exempláre boli nadobudnuté a, ak pochádzajú z miesta mimo spoločenstva, že ich dovoz do spoločenstva bol v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Zároveň pred kúpou a chovom uvedených druhov odporúčam obrátiť sa aj na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky v súvislosti s veterinárnymi predpismi.

Pýtal sa Štefan Čambal, VIVARISTA.skŠéfredaktor | 10.6.2019 12:22 | 0 komentárov | 2498x


Dátum: 31.3.2023 11:52:10
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/10205