Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


V Leviciach majú vzniknúť biodiverzitné lúky

Článok zo sekcie Aktuality

obrázok Levická radnica v spolupráci s Komisiou MsZ životného prostredia a komunálnych vecí sa tak pridáva k mestám a obciam, v ktorých sa mestská zeleň bude spravovať prírode blízkym spôsobom. V tlačovej správe o tom informovalo vedenie mesta Levice. Kosenie a celková starostlivosť o zelené plochy bude vo vybraných lokalitách prebiehať tak, aby sa na nich zachovala druhová rozmanitosť rastlín a živočíšnych druhov.

Dôvodom zmeny „klasického“ prístupu k údržbe verejnej zelene je uvedomenie si následkov straty biodiverzity, teda druhovej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov. Z pohľadov prírodných zdrojov veľmi dôležitú úlohu hrá aj urbanizované prostredie (človekom zmenené územie) – zastavané územia obcí a miest. Možností na ochranu biodiverzity na miestnej úrovni je skutočne mnoho, patria sem hlavne zvyšovanie podielu vegetácie, zahrnutie ochrany biodiverzity do územného plánovania, zakladanie prírode blízkych sadovníckych úprav, ochrana biotopov a druhov, ako aj tvorba koridorov spájajúcich jednotlivé biotopy a starostlivosť o verejnú zeleň prírode blízkym spôsobom. V roku 2019, ako prvý krok ochrany biodiverzity, zavádzame prírode blízku údržbu verejnej zelene na tzv. biodiverzitných lúkach.

Mesto v rámci projektu už vybralo 12 lokalít, na ktorých sa budú zelené plochy kosiť menej intenzívne. Dôvodom na tento krok je skutočnosť, že intenzívne kosenie škodí rastlinám i faune, ktorá pre svoj životný priestor využíva trávnaté porasty. Kosením sa zároveň zamedzuje jednoročným rastlinám vysemeniť sa. V rámci mesta sa preto vyčlenia plochy s frekvenciu kosenia jeden až dvakrát do roka.

V prvom rade je dôležité dôkladne vyhodnotiť užívanie a hlavnú funkciu jednotlivých plôch zelene v sídle – tieto sa totiž naozaj dosť líšia od reprezentačných významných plôch zelene až po prírodné plochy či zeleň v krajine. V súlade s takýmto vyhodnotením je potrebné zaviesť diferencovaný systém kosenia podľa jednotlivých intenzitných tried údržby. V rámci samotného sídla sa bude teda jednať o plochy, ktoré sa budú kosiť veľmi intenzívne až po poloprírodné a prírodné lúky s frekvenciu kosenia 1- až 2-krát do roka. Je však potrebné zdôrazniť, že aj v rámci jednotlivých plôch zelene sa môže intenzita kosenia diferencovať.

Na všetkých plochách zelene by však mali platiť pri kosení nasledovné zásady so zreteľom na ochranu hmyzu a iných živočíšnych druhov a zároveň s umožnením tvorby semien u jednoročných bylín:

- aj pri najfrekventovanejších trávnikoch (určených na pobyt) ponechať minimálnu výšku trávy 10 cm, aby sa ochránila fauna žijúca na báze stonky
- pokosenú trávu z trávnika odstraňovať, v opačnom prípade sa plochy obohacujú dusíkom, čím sa podporuje rast širokolistých burín a ruderálnych rastlín
- väčšie trávnaté plochy kosiť postupne, ponechať zhruba 20 % nepokosených, aby sa ochránila fauna, ktorá zimuje v trávnatých porastoch
- začať s kosením včas zrána, kedy je fauna ešte len pri stopke tráv alebo počas dňa v čase ich dennej aktivity
- v rámci sídla ponechať plochy, ktoré sú kosené len 2-krát za rok (s cieľom umožnenia tvorby semien u jednoročných bylín), ako aj plochy, ktoré sú kosené raz ročne (po 15.septembri).

Okrem zmeny intenzity kosenia chce mesto postupne zmeniť vybrané trávniky na kvitnúce lúky s pestrými rastlinnými spoločenstvami „Takáto plocha pôsobí nielen dekoratívne, ale prispieva aj k ochrane biodiverzity, poskytuje potravu včelám, motýľom a inému hmyzu. Takto vedená kvitnúca plocha sa nekosí, maximálne raz do roka po odkvitnutí. Môže na nej rásť vyše 400 druhov kvitnúcich bylín, z ktorých viaceré môžu byť vo voľnej prírode chránené, vzácne alebo ohrozené,“ uvádzajú v správe autori tohto zaujímavého a pre prírodu určite priaznivého projektu.

Il.foto: Štefan Čambal, VIVARISTA.skŠéfredaktor | 30.5.2019 15:46 | 0 komentárov | 243x


Dátum: 26.1.2020 20:17:30
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/10174