Rubriky

Hlavná stránka Vyhľadávanie Diskusné fórum Antikvariát Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")LiteratúraHerpetofauna SRVivaristika na známkachŽabčonoviny

Články a iné

TeraristikaAkvaristikaReportážeNápady pre VásZo svetaAktuality Fotogaléria

Inzercia

DarujemKúpimPredám

CITES

Na SlovenskuV ČecháchVšeobecneOficiálne stránky

Ostatné

Kontakt Linky Naše bannery Reklama

Chováte doma Geochelone elegans? Tak čítajte ďalej!

V prírode je ohrozeným druhom najmä kvôli strate biotopu a medzinárodnému obchodu. Vyznačuje sa dlhovekosťou a jedinečnými kresbami na pancieri. Reč je o korytnačke hviezdicovej – Geochelone elegans, ktorej podmienky chovu a obchodovania sprísňuje Európska komisia v zmysle záverov prijatých na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín - CITES.

Ako informoval oficiálny portál Ministerstva životného prostredia SR, držiteľom korytnačky hviezdicovej vzniknú nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ. Približne od polovice decembra 2019 do polovice marca 2020 musia všetci jej držitelia zosúladiť vedenie evidencie s novou právnou úpravou a požiadať príslušný okresný úrad podľa miesta držby o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo ministerstvo životného prostredia o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Držiteľ si môže vybrať medzi preukazom a výnimkou v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.

Na účely vydania preukazu o pôvode alebo výnimky zo zákazu komerčných činností musí byť živý exemplár druhu Geochelone elegans nezameniteľne označený formou mikročipu (prípadne iným vhodným nezameniteľným označením).

Korytnačka hviezdicová (Geochelone elegans) bude na základe rozhodnutia prijatého na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru CITES preradená z prílohy B do prílohy A nariadeni a Rady (ES) č. 338/97 (prísnejšej prílohy).
Účinnosť tejto zmeny závisí od dátumu účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) tento dátum zatiaľ nie je známy, predpokladáme však, že sa tak stane v prvej polovici decembra 2019.
Nadobudnutím účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97 sa na držiteľa takéhoto exemplára, v súlade s ustanoveniami zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), začnú vzťahovať nasledovné nové povinnosti:
I. Držitelia exemplárov nadobudnutých PRED preradením druhu z prílohy B
do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
1. Dňom nadobudnutia účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97 je držiteľ povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára jedinečne číslovaným injekčným transpondérom (mikročipom alebo mini-mikročipom) spĺňajúcich normy ISO 11784: 1996
(E) a 11785: 1996 (E). Odporúčame preto držiteľom exemplár nezameniteľne označiť už v predstihu, keďže exemplár by mal byť označený už okolo polovice decembra 2019 (presný dátum zatiaľ nie je známy).
2. V prípade, že držiteľ neplánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, v lehote tri mesiace od nadobudnutia účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97 požiada okresný úrad príslušný podľa miesta držby o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha.
3. V prípade, že držiteľ plánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť po nadobudnutí účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97, požiada pred jej vykonaním [najneskôr však v lehote tri mesiace od nadobudnutia účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97] o udelenie výnimky zo zákazu komerčnej činnosti MŽP SR. Držiteľ si teda môže vybrať, či
požiada o vydanie preukazu o pôvode alebo o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.
V oboch prípadoch je potrebné k žiadosti pripojiť všetky dostupné doklady a písomnosti týkajúce sa daného exemplára (kópia druhovej karty, písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia podľa § 12a zákona, prípadne kúpnopredajná zmluva, pokladničný blok, darovacia zmluva, povolenie na dovoz, v prípade odchovaného exemplára údaje a doklady o rodičovských exemplároch, ďalšie informácie o odchove, a pod.), ktoré napomôžu určeniu pôvodu exemplára.
Komerčnú činnosť je následne možné uskutočniť len s vopred udelenou a právoplatnou výnimkou zo zákazu komerčných činností, pričom táto výnimka platí pre predajcu aj kupujúceho. Formulár žiadosti spolu s náležitosťami je možné nájsť na webovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmiorganizmov-cites/.

Ak držiteľ plánuje nakladať s exemplárom (resp. dôjde k zmene držiteľa akýmkoľvek spôsobom) pred uplynutím prechodnej lehoty tri mesiace, takýto prevod je možné uskutočniť buď s udelenou výnimkou zo zákazu komerčných činností alebo platným preukazom o pôvode v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.
4. Držiteľ vyznačí zmenu v zaradení druhu do príloh CITES a príloh EÚ v existujúcej druhovej karte tak, že v kolónke „Príloha CITES“ prepíše „II“ na „I“ a v kolónke „Príloha EÚ“ prepíše „B“ na „A“.
5. Každú zmenu údajov v druhovej karte, ktorá nastane po preradení druhu do prílohy A, je držiteľ povinný písomne alebo elektronicky (na adresu druhovakarta@enviro.gov.sk) oznámiť na MŽP SR doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny. Lehota na oznámenie zmeny v druhovej karte sa teda predlžuje zo 14 na
30 dní.
II. Držitelia exemplárov nadobudnutých ODCHOVOM PO preradení druhu z
prílohy B do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Na exempláre nadobudnuté po preradení druhu z prílohy B do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 sa budú automaticky vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov zaradených do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
1. Bezodkladne po nadobudnutí exemplára držiteľ vyznačí túto zmenu v druhovej karte.
2. V lehote 30 dní od vyznačenia zmeny držiteľ túto zmenu oznámi písomne alebo elektronicky (na adresu druhovakarta@enviro.gov.sk) na MŽP SR doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou.
3. Držiteľ zabezpečí nezameniteľné označenie exemplára jedinečne číslovaným injekčným transpondérom (mikročipom alebo mini-mikročipom) spĺňajúcich normy ISO 11784: 1996 (E) a 11785: 1996 (E) do 30 dní od nadobudnutia exemplára alebo v tejto lehote požiada okresný úrad príslušný podľa miesta držby o určenie iného vhodného označenia v prípade, že fyzické alebo etologické vlastnosti exemplára neumožňujú nezameniteľné označenie predpísaným spôsobom (mikročipom).
4. V prípade, že držiteľ neplánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, po nezameniteľnom označení exemplára požiada okresný úrad príslušný podľa miesta držby o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha.
5. V prípade, že držiteľ plánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, po nezameniteľnom označení exemplára požiada o udelenie výnimky zo zákazu komerčnej činnosti MŽP SR.
Môže si znovu vybrať, či požiada o vydanie preukazu o pôvode alebo o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.
Komerčnú činnosť je následne možné uskutočniť len s vopred udelenou a právoplatnou výnimkou zo zákazu komerčných činností, pričom táto výnimka platí pre predajcu aj kupujúceho.
V prípade, že držiteľ nadobudne exemplár po preradení druhu z prílohy B do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 iným spôsobom ako odchovom (napr. kúpa, výmena, dar a pod.), exemplár je povinný nadobudnúť podľa povahy transakcie buď s preukazom o pôvode exemplára živočícha alebo s výnimkou zo zákazu komerčných činností.
Exemplár by už mal byť nezameniteľne označený. Následne sa na takéhoto držiteľa vzťahujú povinnosti uvedené v časti II.1 a II.2.

il.foto: (šč), VIVARISTA.sk

| Vytlačiť článok |

Šéfredaktor | 24.11.2019 16:33 | 0 komentárov | 2375x


www.aquabooks.cz zoochov.cz