Rubriky

Hlavná stránka Vyhľadávanie Diskusné fórum Antikvariát Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")LiteratúraHerpetofauna SRVivaristika na známkachŽabčonoviny

Články a iné

TeraristikaAkvaristikaReportážeNápady pre VásZo svetaAktuality Fotogaléria

Inzercia

DarujemKúpimPredám

CITES

Na SlovenskuV ČecháchVšeobecneOficiálne stránky

Ostatné

Kontakt Linky Naše bannery Reklama

Ako je to so zaradením druhov rodu Pandinus do CITESu

Jedna otázka pre...

* V poslednom období sa na náš slovenský trh dostal cez obchodníkov a priekupníkov nový zástupca rodu Pandinus - Pandinus viatoris, ktorý je s iným druhom, Pandinus cavimanus, pomerne často chovaný. Časť chovateľov je presvedčená, že rovnako ako v minulosti chovaný Pandinus imperator sú aj tieto druhy v CITESe. Potrebuje na ich chov chovateľ povolenie?

Odpovedá: Mgr. Martina Blatnická, riaditeľka odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Výkonného orgánu CITES na Slovensku.

- Zaradenie druhov v prílohách dohovoru CITES a nariadenia Rady (ES) č. 338/97 je takéto:

Pandinus dictator – II/B
Pandinus gambiensis – II/B
Pandinus imperator – II/B
Pandinus roeseli – II/B

Pre držiteľov uvedených druhov, ktoré sú zaradené v prílohe II/B platia určité povinnosti, uvedené v zákone č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 15/2005 Z. z.“).

Druhy Pandinus viatoris a Pandinus cavimanus – nie sú v prílohách CITES, preto sa na držiteľov týchto druhov povinnosti podľa zákona č. 15/2005 Z. z. nevzťahujú.

V súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 15/2005 Z. z. držiteľ živých exemplárov bezstavovcov, rýb a obojživelníkov vedie evidenciu v knihe chovu a držby exemplára živočícha. Okresný úrad overí a potvrdí správnosť evidencie a pravdivosť údajov v nej pečiatkou úradu, podpisom zodpovedného pracovníka a uvedie dátum potvrdenia.

Kniha chovu a držby exemplára nemá predpísanú formu, avšak držiteľ podľa § 11 ods. 7 zákona č. 15/2005 Z. z. zapisuje do knihy chovu a držby tieto údaje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára fyzická osoba, alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára právnická osoba,
b) novonadobudnuté exempláre živočíchov v deň ich nadobudnutia,
c) každú zmenu v stave exemplárov živočíchov v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva exemplárov živočíchov, ktorých sa zmena týka,
d) vyradenie exemplárov v deň ich vyradenia z držby s uvedením dátumu, dôvodu, hmotnosti alebo množstva vyradených exemplárov, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa exemplára,
e) dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov živočíchov v deň úhynu, straty, úniku alebo odcudzenia,
f) údaj o pôvode exemplára živočícha uvedený v § 12 ods. 1, ak je známy,
g) iný údaj o chove.

Podnikateľ, ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v knihe chovu ním označenej v záhlaví slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu exemplárov živočíchov určených na iné účely v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 15/2005 Z. z.


Pandinus imperator
Foto: © Štefan Čambal, VIVARISTA.sk

Podľa § 12a ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z. je držiteľ živého exemplára vyššie uvedených druhov, povinný orgánu štátnej správy preukázať spôsob nadobudnutia exemplára písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia, ktoré obsahuje najmä

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania držiteľa exemplára a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol a jej podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania právnickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol, a podpis fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
c) vedecké meno druhu exemplára, počet exemplárov a poradové číslo v druhovej karte, ak sa vedie evidencia na druhovej karte,
d) vedecké meno druhu exemplára a počet exemplárov alebo hmotnosť exemplárov, ak sa vedie evidencia v knihe chovu,
e) dátum nadobudnutia exemplára,
f) spôsob nadobudnutia exemplára,
g) číslo a dátum vydania dovozného povolenia alebo iného dokladu vydaného štátnym orgánom členského štátu Európskej únie, ak taký doklad bol vydaný,
h) spôsob a číslo označenia exemplára, ak je označený,
i) pri vlastnom odchove poradové číslo otca a poradové číslo matky v druhovej karte alebo číslo chovnej skupiny, ak sa vedie evidencia na druhovej karte, a ich označenie, ak sú označené,
j) pri odchove exemplára v členskom štáte Európskej únie údaje o rodičoch, ak sú známe,
k) pri nadobudnutí z iného členského štátu Európskej únie názov členského štátu.

Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia nemá predpísanú formu, avšak na stránke môžete nájsť vzor takéhoto vyhlásenia: http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/vzor-pisomneho-vyhlasenia-sposobe-nadobudnutia_zivy-zivocich.pdf

Písomným vyhlásením môže byť aj kúpno-predajná zmluva, darovacia alebo iná zmluva, avšak musí obsahovať údaje uvedené v § 12a ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z.

V súlade s § 12a ods. 2 zákona č. 15/2005 Z. z. pri každej zmene držiteľa živého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj písomné vyhlásenie podľa odseku 1 a uchovať si jeho kópiu po dobu desiatich rokov.


Pandinus viatoris
Foto: © Štefan Čambal, VIVARISTA.sk

Držiteľ exemplára a fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 3 písm. b) sú podľa § 12a ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. oprávnení vyžadovať vzájomné preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti.

Vyššie uvedené druhy nemusia byť nezameniteľne označené v súlade so zákonom č. 15/2005 Z. z. a príslušnými nariadeniami EÚ.

V prípade druhov zaradených do prílohy B platí čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97, v zmysle ktorého zákazy uvedené v čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (zakazuje sa kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj, držba na predaj, ponuka na predaj alebo preprava na účely predaja) budú tiež platiť pre exempláre druhov uvedené v prílohe B s výnimkou toho, kde môže byť preukázané k spokojnosti príslušného orgánu daného členského štátu, že tieto exempláre boli nadobudnuté a, ak pochádzajú z miesta mimo spoločenstva, že ich dovoz do spoločenstva bol v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Zároveň pred kúpou a chovom uvedených druhov odporúčam obrátiť sa aj na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky v súvislosti s veterinárnymi predpismi.

Pýtal sa Štefan Čambal, VIVARISTA.sk

| Vytlačiť článok |

Šéfredaktor | 10.6.2019 12:22 | 0 komentárov | 2498x


www.aquabooks.cz zoochov.cz